Veilige werkplek

Veilige werkplek

Een veilige werkplek zorgt net als bij een gezonde werkplek voor een prettige werksfeer. Het garanderen van veiligheid en de gezondheid van een werknemer is de taak van een werkgever. Elke werkplek brengt risico’s met zich mee en hiertegen moet een werknemer worden beschermd. Dit wordt vaak aangegeven in een RI&E. De Arbowet geeft ook een aantal richtlijnen en bepalingen waaraan een werkgever moet voldoen. De werkplek kan het dak zijn, het magazijn, kantoorruimte, serverruimte, kopieerruimte, etc. Ieder ruimte heeft zijn eigen specifieke veiligheidsregels.


Facilitair

Iedere werknemer heeft het recht om zich veilig te mogen voelen op zijn of haar werkplek. De werkgever is verantwoordelijk voor deze veiligheid en dient maatregelen te nemen om dit te borgen. Een veilige werkplek maakt deel uit van een heleboel facilitaire processen. Denk hierbij aan de ergonomie, veiligheid, wet- en regelgeving wat betreft een werkplek. Zo zijn er een tal van processen waar een werkgever aan moet voldoen bij het inrichten van een nieuwe werkplek.  Een facilitair manager houdt zich bezig met ‘huishoudelijke’ processen. Het in goede banen leiden van een veilige werkplek behoort hier ook bij. Ook het up to date houden van een RI&E is de taak van een facilitair manager. Een facilitair manager schat in of het krijgen van specialistische hulp hierin noodzakelijk is.


Veilig werken op de werkvloer

Een veilige werkplek is voor iedere partij van belang. Niet alleen de werknemer heeft er profijt van, maar ook werkgever. Denk bijvoorbeeld aan het ziekteverzuim dat wordt verminderd door het goed naleven van bepaalde wetten en regels welke gegeven zijn in de Arbowet. Andere voordelen van het naleven van wetten en regels omtrent veilig werken zijn:

 • Beperkte risicosituaties;
 • Beperking van zoals gezegd ziekteverzuim;
 • Beperking van bedrijfsongevallen.

Herkenbare problemen en oplossingen

Het is voor een werkgever erg lastig symptomen van stress te ontdekken bij werknemers. Het kan daarom een goede oplossing zijn een werkgroep samen te stellen die het beleid opstelt en eventuele maatregelen neemt als het gaat om de psychische gezondheid van een medewerker. Een goede werkomgeving zorgt namelijk voor een prettige werksfeer. Samenwerken begint bij het hebben van een gezonde werkplek. Het samenstellen van een werkgroep kan vroegtijdige signalen, van bijvoorbeeld een te hoge werkdruk, bij werknemers sneller oppikken. Ook kan er een commissie samengesteld worden voor het signaleren van onveilige situaties van de werkplek zelf.


Waarin en wanneer wordt het toegepast?

Een veilige werkplek moet op iedere werkplek vanzelfsprekend zijn. Door de komst van onder andere de Arbowet, zijn bepaalde werkzaamheden niet gemakkelijker geworden. In bijvoorbeeld de bouwsector ervaren medewerkers veel nadelen van deze wet- en regelgevingen. Zo mag een bouwvakker minder kg tillen, en moet een vrachtwagenchauffeur steeds meer letten op zijn arbeidstijden en vaker zijn rust pakken. Dit ten nadele van de werkgever, die in de knoop kan komen met het op tijd leveren van goederen.


Wet- en regelgeving

Arbowet
Op iedere werkplek moet er rekening worden gehouden met de arbeidsomstandigheden. Hiervoor is de Arbowet in het leven geroepen. De Arbowet geeft niet alleen taken en verplichtingen naar de werkgever en werknemer, maar ook de OR, Arbodienst en de Arbeidsinspectie moeten de Arbowet hanteren. De veiligheid en gezondheid van een werknemer staan hierin voorop. Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op het welzijn en de productiviteit van de werknemers. De fm’er en/of gebouwbeheerder dient op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rondom deze wetgevingen. In de Arbowet zijn ook wetten en regels opgesteld welke werknemers beschermt tegen agressie, geweld en/of intimidatie.

RI&E
In de RI&E staat beschreven waaraan een werkplek aan moet voldoen. De werkgever moet een werknemer beschermen tegen risico’s van buitenaf. In een RI&E wordt aangegeven welke risico’s een bepaalde werkplek met zich meebrengt, en hoe de werkgever hierop kan inspelen. In de Arbowet staat beschreven dat bedrijven hun risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) up to date moeten houden. In de RI&E worden verschillende bedrijfsrisico’s beschreven. Deze bedrijfsrisico’s zijn in elke organisatie verschillend. Vanuit deze RI&E wordt een bedrijfsnoodplan opgesteld en aan de hand hiervan kan worden ingeschat hoeveel bedrijfshulpverleners er nodig zijn om de organisatie veilig te houden bij het uitbreken van bijvoorbeeld een brand. Het hebben van een RI&E is een middel om het risicobeleid te hanteren. Door middel van een RI&E wordt de continuïteit van een organisatie gewaarborgd. Sinds 1994 is iedere organisatie (m.u.v. een ZZP’er) verplicht om een RI&E te hebben en uit te voeren.


Belangrijkste normen

Er zijn verschillende normen waarmee rekening gehouden moet worden in het hebben en organiseren van een veilige werkplek. Vroeger was de NEN 4000 de leidraad. Tegenwoordig hanteren we de NEN8112:2017. Deze behandelt de bedrijfsnoodsituatie.

 • NEN 4000; bedrijfshulpverlening, gaat dus over de organisatie van de veiligheid en gezondheid binnen een organisatie. 
 • NEN 8112; ontruimingsplannen, deze NEN-norm hangt samen met (brand) veiligheid, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. 
 • NEN 1414; deze norm beschrijft vluchtroutes en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden.
 • NEN 3011;  de symbolen in NEN 3011 zijn:  
  E-NL-001 Verzameling BHV-middelen,  
  F-NL-001 Brandslang met losse straalpijp,  
  F-NL-002 Hydrant,  
  F-NL-003 Aansluitpunt droge blusleiding,  
  F-NL-004 Ondergrondse brandkraan,  
  M-NL-001 Nooddeur vrijhouden,  
  M-NL-002 Branddeur sluiten,  
  P-NL-001 Verboden toegang voor onbevoegden,  
  W-NL-001 Waarschuwing, explosieve atmosfeer
 • NEN 1413; wordt gewezen op een aantal symbolen dat wijzigt door de Europese overname van ISO 7010:2011 als EN-ISO 7010:2012. Daarnaast is de afkorting Sm voor rookwerendheid veranderd in S200 conform NEN 6075+C1:2012. De symbolen die zijn gewijzigd zijn in een overzicht naast elkaar gezet.