Social return

Social return

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Het doel van social return is om de doelgroep weer aan het werk te helpen. Het beleid kan per gemeente/organisatie verschillen. 


Facilitair

Het toepassen van social return binnen de organisatie zorgt voor veel voordelen. Social return is dan ook toe te passen in vrijwel elke organisatie. Dus ook de facilitaire organisatie. Je ziet nu al vaak dat men nieuwe medewerkers vanuit bijvoorbeeld de bijstand aanneemt. De facilitair manager zal tevens zorg moeten dragen voor eventuele extra maatregelen die social return met zich meebrengen. Denk hierbij aan aanpassingen op de werkplek.

Social return kan op vele verschillende manieren worden vormgegeven. Vanuit de overheid wordt er verwacht dat bedrijven rond de 5% van hun opdrachtsom besteden aan social return. Dit kan in de vorm van het aanbieden van leer-/werkplekken, opleidingen en of trainingen. Afhankelijk van de gemeente is er ruimte voor een eigen creatieve invulling hiervan. De overheid heeft vanaf 1 juli 2011 bij het inkopen en aanbesteden de maatregel ‘social return’ als contractvoorwaarde opgenomen. Dit houdt in dat wanneer een organisatie aanbestedingen doet boven de €250.000 er ook mensen moeten worden ingezet met een grotere afstand van de arbeidsmarkt.


Voordelen van het toepassen van social return

Het succes van social return hangt natuurlijk af van hoe een organisatie hier zelf mee omgaat. Voordelen van social return zijn onder meer:

–     De mogelijkheid voor medewerkers om zich verder te gaan ontwikkelen;
–     Het levert publiciteit op;
–     Het schept vaak nieuwe inzichten;
–     Brengt diversiteit;
–     Social return levert rendement op;
–     Door social return toe te passen binnen de organisatie, kom je in contact met nieuw netwerken.
–     Als organisatie zet je je maatschappelijk in voor de medemens;
–     Het bedrijf draagt bij aan MVO.


Doelgroep social return

De doelgroep van een social return project wisselt vaak per opdrachtgever of gemeente. Het kan gaan om mensen die weinig werkervaring op hebben kunnen doen, geen opleiding hebben afgerond of mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Dit betekent niet dat alleen laagopgeleide personen gebruik kunnen of mogen maken van dit project. Ook universitair geschoolde mensen en bijvoorbeeld moeders die weer aan de slag willen na een tijd uit de running te zijn geweest, kunnen gebruik maken van het social return project.

Onderstaand een aantal doelgroepen benoemd:
·         Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG)
·         Wet sociale werkvoorziening (WSW) ·         Werkloosheidswet (WW)
·         Wet werk en bijstand (WWB)
·         Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
·         Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
·         Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
·         Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
·         Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
·         Beroepsbegeleidende leerweg niveau 1 en 2 (BBL)
·         Beroeps opleidende leerweg niveau 1 en 2 (BOL)


Trends en ontwikkelingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het toepassen van social return binnen een organisatie kan zowel op financieel als maatschappelijk vlak voordelen opleveren. Het doel vanuit de overheid is simpel: er wordt geïnvesteerd, en dit wordt terugbetaald in de vorm van social return. De sociale winst wordt behaald doordat organisaties aanbestedingsprojecten van overheidsinstanties uitvoeren. Dit komt onder andere voor in de schoonmaakbranche, de IT, de zorgbranche en in de bouw. Door het gebruik van social Return binnen de organisatie, wordt de kans op opdrachten vanuit de overheid alleen maar vergroot. Daarbij komt dat er de mogelijkheid wordt gegeven om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar eigen inzicht in te vullen, zonder dat er sprake is van aanbestedingsproject van een overheidsinstantie.

Quotumheffing

Landelijk zijn er afspraken gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een x aantal plaatsen binnen een organisatie beschikbaar te stellen. Zodra deze landelijk afgesproken aantallen niet zijn behaald, kan het ministerie deze organisatie een quotumheffing opleggen. Deze heffing bestaat uit €5.000,- per niet ingevulde arbeidsplaats. Deze quotumheffing geldt overigens alleen voor bedrijven die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben.


Wet- en regelgeving

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om fatsoenlijk te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Daarom zijn er veel hulpinstanties wie ondersteuning bieden aan bepaalde doelgroepen. Iedereen die niet goed kan functioneren zonder ondersteuning valt onder deze Participatiewet. Deze wet is in het leven geroepen om meer mensen aan werk te helpen. Ook mensen met een arbeidsbeperking vallen vaak onder deze wet. Er wordt hierbij verwacht dat men met een arbeidsbeperking ook aan de slag kan bij een ‘gewone’ werkgever.

ParticipatiewetSinds 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de WsW en voor een deel de Wajong. De regels zijn eenvoudiger. De gevolgen van de nieuwe wet kunnen voor elke doelgroep anders zijn, onderstaand een aantal gevolgen uitgelicht:

– Gevolgen voor bijstandsgerechtigden: alle bijstandsgerechtigden krijgen te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen;

– Gevolgen voor Wajongers: alleen jonggehandicapten die niet kunnen werken, houden recht op Wajong;

– Gevolgen voor WsW-ers: WsW-ers met een vast dienstverband houden hun baan en hun salaris. Sinds 1 januari 2015 is de instroom in de WsW gestopt. Dit geldt ook voor mensen met een WsW-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een WsW-plek.

– Daarnaast hebben werkgevers en overheid afgesproken om in de komende jaren te zorgen voor 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap, de garantiebanen.