Rioleringsbeheer

Rioleringsbeheer

Het zorgdragen dat de riolering goed functioneert. Riolering is een infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. De infrastructuur bestaat uit een stelsel van buizen, putten, kolken, rioolgemalen en pompen die (ondergronds) zijn aangelegd en heeft als doel om de afvalwater veilig en op een gezonde manier af te voeren.


Facilitair

Het water uit de wc, vaatwasser, wasmachine, wastafel, ect. is allemaal afvalwater wat opgevangen wordt in het riool. Wanneer het riool verstopt of overbelast raakt zal het facilitair management of gebouwbeheerder actie moeten nemen om dit te herstellen. Het hebben van riolering behoort tot onze eerste levensbehoefte en is beter voor onze gezondheid.


Rioolbeheer in Nederland

De Nederlandse steden werden in de loop van de 19de eeuw voorzien van gesloten riolering, de achterbuurten, kleinere steden en dorpen hebben ver tot in de 20ste eeuw (1901-2000) moeten wachten. Tegenwoordig is het Nederlandse riool bijna 110.000 kilometer lang en heeft vrijwel 100% van de bevolking een aansluiting op het riool. Echter hebben ongeveer 20.000 huizen in Nederland geen aansluiting op het riool omdat hun woning te ver van het hoofdriool verwijderd ligt. Zij beschikken over hun eigen zuiveringssysteem. Riolering is in 2007 verkozen tot de belangrijkste medische doorbraak in 200 jaar. Het hebben van riool voorkomt ziektes als: tuberculose, cholera, diarree en andere infectieziektes.

Gevolgen van slecht / minimum rioolbeheer

 • Problemen met continuïteit van bedrijfsvoering;
 • Milieuschade en gevolgschade;
 • Saneringskosten;
 • Sancties van bevoegde instanties;
 • Negatieve publiciteit door een van de bovenstaande factoren.

Rioleringsplan

Om het riool optimaal te beheren en dus te kunnen benutten kan er gebruikt gemaakt worden van een rioleringsplan. Dit is een meerjarig plan om de onderhoud en reparaties aan je riool te regelen. Dit plan wordt opgesteld met behulp van de volgende stappen:

1. Onderzoek;
Inventariseren, inspecteren en berekenen van de riolering tot aan het hoofdriool. Het onderhoud van het hoofdriool is een taak van de gemeente waar het riool zich begeeft.

2. Beoordelen;
Het opstellen van een onderhouds- en inspectieplan door het analyseren van de bevindingen in stap 1.

3. Opstellen maatregels en begroting;
Welke actie moet er ondernomen worden aan de hand van stap twee. Voordat er begonnen kan worden aan de acties moet er een budget vastgesteld worden. Het algemeen budget zal in een begroting gezet moeten worden per onderdeel zodat tijdens de werkzaamheden het budget gewaarborgd kan worden.

4. Uitvoeren en/of uitbesteden van maatregelen;
Het renoveren en onderhouden van het riool wordt in de meeste gevallen uitbesteed aan de specialisten.  Een gootsteen of wc ontstoppen kunnen de meeste zelf wel oplossen echter bij het inspecteren en beoordelen van het riool is het aan te raden een professioneel in te schakelen. Hierbij kan je denken aan adviesbureaus, rioolreinigingsbedrijven en bedrijven die riolering aanleggen, installeren en vervangen.   


Taken waaruit het rioolbeheer kan bestaan

Riool inspecteren
Inspecteer het riool tijdig op beschadigingen en/of vervuiling. Beschadigingen aan het riool kunnen veroorzaakt worden door wortels die door het beton heen drukken of veroudering van het buizenstelsel. Door te inspecteren kan er actie ondernomen worden om problemen en/of overlast aan het riool tegen te gaan.

Rioolreiniging
Het nadeel van riolering is dat het zichzelf vervuild en hierdoor verstoppingen veroorzaakt. Het is van belang dat het riool tijdig gereinigd wordt. De frequentie is afhankelijk van het zelf reinigend vermogen van het riool.

Rioolrenovatie
Afdichten van voegen; Reparatie van scheuren en beschadigingen; Verwijderen van obstakels, wortels en afzettingen; Renoveren door het inbrengen van een kous

Riool ontstoppen
Wanneer er een verstopping in het riool geconstateerd wordt zal er gekeken worden of het de huisaansluiting of het hoofdriool betreft. Voor het hoofdriool moet er contact opgenomen worden met de gemeente voor de huisaansluiting ben je zelf verantwoordelijk en moet er gekeken worden op welk punt het stagneert en wat de oorzaak kan zijn.

Rioollucht voorkomen
Door een slechte ontluchting van de riolering kan er rioolstank het gebouw binnen komen. Door het ontluchtingssysteem te vervangen is dit probleem in de meeste gevallen opgelost.


Wet- en regelgeving

Na 5 februari 2014 moet alle buitenriolering geïnspecteerd worde conform de nieuwe Europese en nationale normen.

Belangrijkste normen

 • NEN-EN 13508-1
 • NEN-EN 13508-2. Deel 2 benoemt het coderingssysteem voor alle materiaal waaruit een buitenriolering is samengesteld.
 • NPR 3220. Hierin wordt het beheer van het buitenriool beschreven.
 • NEN 3398. Inspectie en toestandsbeoordeling van riolen.
 • NEN 3399. De normering geeft weer welke Europees vastgestelde codes in Nederland gebruikt worden en hoe de codering geregistreerd wordt.
 • Milieunorm ISO 14001. Dit is een certificaat voor het milieumanagementsysteem. Het is naast goed voor het milieu ook goed voor uw bedrijfsreputatie om dit certificaat te behalen en behouden.  
 • Kiwa-beoordelingsrichtlijn K10014 ‘Reinigen van riolen, putten en kolken’