Nieuwsberichten

‘Generieke heffing op alle post’

Door Adriana Kegley

Met het introduceren van een generieke heffing op alle post, inclusief de zakelijke die het merendeel van het postvolume vormt, kan de universele postdienst (UPD) op niveau en voor iedereen betaalbaar blijven. De VGP, belangenvereniging van de grootste zakelijke postverzenders van Nederland, presenteerde dat voorstel om een einde te maken aan de forse stijgingen van de postzegelprijs.

Een consolidatie van de postmarkt door het samenvoegen van de twee grootste netwerken is dan ook niet meer nodig. De UPD is de in de wet vastgelegde basisvoorziening die beoogt het versturen en ontvangen van post voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf te waarborgen tegen billijke tarieven. In de afgelopen tien jaar is de prijs die consumenten betalen voor een postzegel verdubbeld en het einde van deze trend lijkt niet in zicht. Daarmee komt de betaalbaarheid van deze universele postdienst steeds verder onder druk. Dit raakt ook de belangen waar de VGP voor staat. 

De VGP stelt daarom voor om een generieke heffing te introduceren voor de hele postmarkt, inclusief de zakelijke markt die daar ruim 90% van uitmaakt. Aangezien de totale postmarkt acht keer groter is dan de UPD, volstaat dan een bescheiden jaarlijkse opslag en behoren exorbitante postzegelprijs-verhogingen tot het verleden. De hoogte van de generieke heffing kan worden vastgesteld door de ACM, die nu al de tariefruimte voor de jaarlijkse postzegelprijsstijging bepaalt. De UPD zou tegelijkertijd moeten worden geherdefinieerd en er zou geen exclusief uitvoeringsrecht aan één partij moeten worden toegekend, zodat prijsstijgingen worden beteugeld en de hoogte van de generieke heffing kan worden beperkt. Tevens zou het 24-uurs/5-daags bezorgmodel voldoende beschikbaar moeten blijven.  

Het bestuur van de VGP heeft dit voorstel onlangs voorgelegd aan haar leden, die gezamenlijk ondanks de toenemende digitalisering nog altijd vele honderden miljoenen brieven per jaar versturen. Zij hebben zich in grote meerderheid achter dit voorstel geschaard. Diverse andere participanten aan de vorig jaar door staatssecretaris Mona Keijzer georganiseerde Postdialoog zijn geraadpleegd en scharen zich eveneens achter dit voorstel.  

De voorgestelde heffingsmaatregel laat zich goed combineren met aanvullende maatregelen. In de Postdialoog zijn verschillende creatieve voorstellen gedaan, die stuk voor stuk werden afgewezen omdat zij in hun eentje de UPD-financiering niet oplosten. Een voorbeeld hiervan is de postbezorging in dunbevolkte gebieden te combineren, waarmee een jaarlijkse besparing van meer dan tien miljoen euro kan worden gerealiseerd. Gezamenlijk kunnen dergelijke maatregelen wel degelijk bijdragen aan het betaalbaar houden van de UPD.  

Het voorstel van de VGP vormt een alternatief voor het voornemen tot consolidatie van de twee grootste landelijke netwerken. De voorzitter van de VGP, Wim Ledder, vreest dat dit zal leiden tot monopolietarieven. “Dat is slecht nieuws voor de grote zakelijke verzenders, maar ook voor de consument, aan wie die kosten worden doorberekend. Het monopolie dat ontstaat is tevens slecht voor de kwaliteit, de servicegerichtheid en de innovatiekracht van de postbezorging in Nederland”.  

Ledder vreest dat met het integreren van beide netwerken de werkgelegenheid van duizenden postbezorgers op de tocht komt te staan. “En dat juist op het moment dat dankzij kordaat ingrijpen van de staatssecretaris meer dan tachtig procent van deze banen onder vast contract is gebracht en er een reëel uitzicht bestaat op structureel behoud van werkgelegenheid in de transitie naar een bredere bezorgmarkt”.   

Ook voor de aanpalende pakkettenmarkt zal zo’n monopolie op de postmarkt negatieve implicaties hebben, meent Ledder. “Het nu al ongelijke speelveld in dat deel van de bredere bezorgmarkt zal alleen nog maar ongelijker worden”.  

Tenslotte wijst Ledder erop dat de beoogde consolidatie op ernstige mededingings­rechtelijke bezwaren stuit. “De oplossingsrichting van de VGP daarentegen wordt expliciet als toegestane variant genoemd in de Europese Postrichtlijn”.  

Over de VGP

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 15 augustus 2006 hebben de inmiddels 30 organisaties de krachten gebundeld. De leden van de VGP zijn, met gezamenlijk ca. 0,7 miljard poststukken per jaar, verantwoordelijk voor ca 26% van de totale geadresseerde postmarkt in Nederland. Het doel van de VGP is collectieve belangenbehartiging, het in stand houden van de concurrentie op de postmarkt en het delen van kennis tussen de leden op het gebied van documentenverwerking en postvervoer.